Photo : Dravograjsko jezero

A picture of 'Dravograjsko jezero', this photo is taken in the destination of Selovec in the region of Dravograd in the country of Slovenia. You can click on the image below to see a higher resolution version of this picture, or on the links below that to see more photos by this photographer. This picture is displayed according to Panaramio Copyright Policies.

Dravograjsko jezero