Video : จากของเหลือใช้สู่ความนิยมในโลกออนไลน์

Youtube travel video - 'จากของเหลือใช้สู่ความนิยมในโลกออนไลน์'. This is a top rated video clip taken in the destination of Nakhon Trang in the province of Trang in the country of Thailand. You can use the video player menu to view full screen, or click on the link below to see more videos by this publisher. All videos on this site are displayed according to YouTube Terms of Service

จากเกล็ดปลาไร้ค่าสู่ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา และด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ ทำให้สามารถการพัฒนาสินค้าจนสามารถขายได้ คุณฉวีวรรณ ช่วยระดมได้เริ่มจากการฝากขายตามร้านขายของฝาก ตั้งร้านที่บ้าน และตระเวนขายตามงานต่างๆ แต่หลังจากได้ไปอบรมกับกระทรวงดิจิทัลจึงนำความรู้มาเปิดร้านค้าออนไลน์ ทำให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้น มียอดขายมากขึ้น และการส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ของกระทรวงดิจิทัลฯ ทำให้ คุณฉวีวรรณ ช่วยระดม สามารถขายสินค้า